וואטאפ 0532309264


 

כללי:

1. אתר 2surpriseu.co.il(להלן: האתר) הינו אתר המשמש כחנות וירטואלית לציבור המשתמשים ברשת האינטרנט בישראל וברחבי העולם למכירה ושיווק של כל סוגי המתנות. האתר מנוהל ומתופעל ע"י צוות מיומן ומקצועי.
2. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
4. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
5. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
6. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את מנהל האתר ו/או מפעיליו. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
7. מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.
מוצר המופיע עם מחיר 0.00 ₪ - יש ליצור קשר עם שירות לקוחות בטלפון 09-7925138 לוודא את מחירו.
8. באתר מותקנת מערכת הצפנה הפועלת על פי פרוטוקול SSL לאבטחת מידע, הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת האתר.
אופן הקנייה והתשלום:
9. כל אדם המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף רשאי לקנות באתר. לביצוע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות. יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות המרבית וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא יוכל האתר להבטיח את ביצוע ההזמנה.
זכור: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
10. המשתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט הקיים במלאי, לשנות כמויות להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת. כמו כן, ניתן לשמור את ההזמנה מבלי לסיימה ולהמשיכה במועד מאוחר יותר. בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך תשלום.
11. מיד לאחר ביצוע הפעולה יבצע מנהל האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי.
החיוב יעשה אך ורק לאחר המצאות המוצר במלאי ואישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, כאשר פרטי כרטיס האשראי מועברים כשהם מוצפנים באמצעות שרת מאובטח. אם בכל זאת בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, אנו ניצור עמו קשר טלפוני לקבלת פרטי כרטיס האשראי.
יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי.
12. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי 2surpriseu.co.ilו/או במלאי הספק במועד האספקה הנדרש. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג', בכפוף לכך שמנהל האתר יודיע לרוכש על אי זמינות המוצר במלאי וישיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) ל 2surpriseu.co.il ו/או יבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.
13. החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל הזמנה כלשהי ו/או לא ליתן לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישה באתר, וזאת ללא צורך במתן הסברים לכך.
14. ניתן לרכוש את המוצרים פיזית בחנות עצמה ברחוב התע"ש 24 כפר סבא באותה עלות כפי שמופיעה באתר הבית.
15. חריטה / הדפסה אן כל שינוי אחר על מוצרים הינה בתוספת כספית וזאת ללא קשר באם מופיע המילה " תוספת כספית " או לא . לא ניתן לבטל / להחזיר / לשנות תנאי עיסקה על מוצרים שעליהם מתבצעת חריטה, הדפסה, ייצור, עיצוב וכל תוספת אחרת המיועדת להזמנה ספציפית של לקוח.

מבצעים:

14. מעת לעת ימכרו מוצרים באתר 2surpriseu.co.il במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
15. כל המבצעים יהיו בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם, והכל כפוף לתנאי המבצע הרלוונטי.
16. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאי מנהל האתר לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליולא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.


אופן האספקה והמשלוח:

17. אין לראות בבעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליוו/או הספקים אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת אתר 2surpriseu.co.il ו/או של הספקים לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
18. באזורים מרוחקים ו/או המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש וכן לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
19. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
20. במידה ויגרמו עיכובים באספקת המוצר התלויים בספק חיצוני או במבצע השליחות שלא בשליטתנו ( דואר ישראל, שחברת שליחים, שופ אנד קולקט ...ואחרים) . הנהלת האתר על כל עובדיה יהיה פטורים מאחריות בגין עיכובים אלה ולא יהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד אתר 2surpriseu.co.ilו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה.
21. כל עוד לא נקבע אחרת בהוראות על פי תקנון זה ובכפוף להוראות הדין, יובהר בזאת, כי בכל קניה, הלקוח יקבל את המוצר שרכש או את מלוא כספו בחזרה במידה ולא קיבל את המוצר.


אחריות:

22. כל מוצר מלווה באחריות מלאה על תקינותו ואיכותו. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם חלה על היבואנים והמפיצים בהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים / יבואנים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו. בשום נסיבות לא תחול על אתר 2surpriseu.co.ilו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר.


ביטול עסקה והחזרת מוצרים:

23. האמור בפרק ביטול עסקה והחזרת מוצרים יטופל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.
מוצרים המוחזרים תוך 14 יום מיום מסירתם כשהם סגורים באריזתם המקורית ולפני שנעשה בהם כל שימוש, יזוכו ללא כל שאלות בניכוי 5% מערך המוצר או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. עלויות המשלוח יחולו על הקונה.הוראה זו חלה עלפי החוק בהתאם לעסקת מכר מרחוק.
24. בעת קבלת המוצר המוחזר במחסני/משרדי מנהל האתר תתבצע בדיקה של המוצר, ובמידה וימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לאמור בתקנון זה.
25. זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים לא תינתן כלל במקרים הבאים:
- במידה והמוצר הינו "טובין פסידים" כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן.
- במידה והמוצר יוצר ו/או הוזמן במיוחד עבור המזמין.
- כאשר המוצר ניתן לשכפול ו/או העתקה ו/או הקלטה, כדוגמת תוכנות למיניהן, מדיות וכדומה.
26. הלקוח רשאי לבטל רכישת שירות, אם טרם הוחל בנתינתו, וזאת תוך 14 ימים מיום ההזמנה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי עסקים קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
27. מנהל האתר רשאי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
- במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
- במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
- אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו.
28. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.
29. באם לקוח הזמין באתר והתחרט על הזמנתו וזאת עוד לפני שסופק המוצר. הזיכוי ללקוח יהיה בניכוי 10 אחוז מגובה ההזמנה כולה וזאת בשל הוצאות תפעול ולוגיסטיקה הכרוכות בתפעול ההזמנה וביטולה .
30. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאי מנהל האתר לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהלי ולא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
31. במידה ובוצעה מכירה של מוצר כלשהוא בחנות עצמה. הלקוח זכאי להחזיר את המוצר ולקבל זיכוי כספי מלא על המוצר כל עוד לא עברו 14 יום והמוצר מגיע באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש או ישנו פגם כלשהוא במוצר.

סודיות:30. מידע שימסור הלקוח במסגרת השימוש באתר זה, יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ''ב - 1982. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של מנהל האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. מנהל האתר לא ישא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו במקרה זה.31. לקוח הנרשם לרשימת התפוצה, לקבלת ניוזלטר, מסכים שלמנהל האתר ו/או מי מטעמו עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אשר סיפק במעמד הרשמתו, הודעות ועדכונים, לרבות מידע פרסומי או מסחרי. הלקוח זכאי לבקש להסיר את עצמו מרשימת מקבלי הדואר האלקטרוני בכל עת.
32. חשוב להבהיר, רכישה ב 2surpriseu.co.il, מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות האתר, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של האתר. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לפנות למשתמש בדואר אלקטרוני, בעניין מידע בדבר מבצעים, פרסומות וכיו''ב, אלא אם המשתמש יציין בפני מנהל האתר כי אינו מעוניין בכך.
33. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי מנהל האתר יהיה מחויב לנהוג על פי דין ובכלל זה חשיפה למידע על פי דרישת הרשויות ו/או כדי למנוע שימוש לרעה.


שונות:

34. על ההתקשרות בין המזמין לבין האתר ו/או מנהלו ו/או מפעילו דרך האתר יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
35. בית המשפט המוסמך לדון בכל עניין הקשור לאתר זה הינו בית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.
36. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך- 1.4.10 וניתן לשינוי בכל עת ע"י מנהל האתר ע"פ שיקול דעתו הבלעדי.